ظرفیت تشخیص فلزات یا طلا یا منابع و اهداف با جریان مشخص نمودن در زمان کار اولیه است که وضعیت یابنده بودن را تعیین مینماید و در یون یاب نمیتوان شرایط تشخیص فلزات و طلا یا اهداف را مشخص نمود تا بتوان یابنده بودن آنرا اثبات نمود در جریان ایجاد یون در پدید فلزات به ان میزان بالا نمی باشد که بتواند توسط یون یاب آنرا تشخیص داده و مشخص نمود و تراکم یون در فلزات یا طلا جدید یا قدیم ان به میزانی نیست که یون یاب از هر نوع یا دسته که باشد تشخیص دهد یا وضعیت و کیفیت طلا یا فلزات را مشخص نموده یا تفکیک نماید و اگر یون یاب بتواند یون را تشخیص دهد در شرایط شدید فشار الکترون ها به اتم یک منبع دیگر است که الکترون آزاد را جذب نموده است یا بر هم در چرخش طبقاتی قرار گرفته است و چنین شرایطی در فلزات بخصوص طلا به دلیل تابش الکترونی پدید نمی آید تا یون یاب بتوان طلا یا انواع فلزات را در زمان کار اصلی یا تمرین مشخص نماید

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۰ ۱۵:۳۸:۱۳ +۰۰:۰۰مهر ۲۰ام, ۱۴۰۰|یون یاب|