ذات مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس یکی از عواملی است که طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس تحت تاثیر مغناطیس یا یون قرار نمیگیرد و در کل مغناطیس یا یون یا تابش الکترون دیگر منابع اثر پذیری که تغییرات بر روی طلا یا فلزات پارا مغناطیس ایجاد نماید را شکل نمی دهد و یکی از عواملی که موجب میگردد مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را نداشته باشد همین جریان ارتباطی در تغییرات نیروهای وارده و تغییر ان توسط طلا یا فلزات پارا مغناطیس است که شرایط خاص تشخیصی برای طلا یا فلزات پارا مغناطیس را در مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب ایجاد نمی نماید و البته مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب ها توان تشخیص وضعیت جریان مولکولی و الکترونی و بار الکتریکی طلا یا فلزات پارا مغناطیس را ندارند

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۲ ۱۹:۱۲:۴۳ +۰۰:۰۰مهر ۲۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|