در هیچ شرایطی و در هیچگونه موقعیتی در فاصله زمانی طولانی مدت نیز طلا یا فلزات پارا مغناطیس دچار وضعیت مغناطیسی یا رفتار مغناطیسی یا ترکیب با بار الکتریکی منفی و جریانات مغناطیسی دیگر منابع یا زمین نمیشود و هر نوع مغناطیس که بر حول محور جریان میدان الکتریکی طلا یا فلزات پارا مغناطیس وارد شود با شرایط تبدیلی به وضعیت طلا یا فلزات مغناطیسی از جریان بار مثبت با انرژی پایدار روبرو میگردد و حالت دفع برای مغناطیس یا بار الکتریکی منفی را پدید می آورد و این حالت گردابی دفعی از حول محور مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس با فاصله شکل میگیرد و گردابی دفعی ارتباطی با مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس نداشته زیرا جریان میدان الکتریکی حاصل از الکترون با بار مثبت در وضعیت تابش شکل میگیرد و در نقطه انتهای تابش در لایه های آخرین ترکیبی از شرایط انرژی طلا یا فلزات پارا مغناطیس موقعیت پس زدن یا گردابی دفعی پدید می آید و به دلیل نداشتن تحمل جریان مغناطیس یا نداشتن تراکم مغناطیس در طلا و فلزات پارا مغناطیس مگنتومتر یا تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را با هر اندازه یا عمری را ندارد

توسط |۱۴۰۰-۸-۵ ۰۵:۱۳:۱۵ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|