فلزات دیا مغناطیس که جریان مغناطیس بر انها توان ایجاد تغییرات را ندارد دارای وضعیت میدان الکتریکی با بار مثبت است و این نقاطی که وضعیت مغناطیس را دفع مینماید نقطه یا محدوده گردابی دفعی است و نقطه یا محدوده گردابی دفعی وابسته به اندازه و عمر فلزات پارا مغناطیس یا طلا دارد و هر میزان طلا یا فلزات پارا مغناطیس بزرگتر باشد یا عمر ان بیشتر باشد نقطه گردابی دفعی فاصله بیشتری با مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس داشته و طلا و فلزات دیا مغناطیس مغلوب جریان مغناطیسی نمیشوند و از آنجا که طلا یا فلزات پارا مغناطیس انرژی پایدار در جریان میدان الکتریکی با بار مثبت دارد هر نوع فرایند مغناطیسی را از خود دفع مینمایند شرایط گردابی دفعی مغناطیسی را شکل داده که این حالت گردابی دفعی با مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس فاصله داشته و از انجا که طلا و فلزات پارا مغناطیس شرایط مغناطیسی ندارند تحت تاثیر مغناطیس زمین قرار نمیگیرند و نداشتن مغناطیس در طلا یا فلزات پارا مغناطیس عاملی است که مگنتومتر و تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را ندارند

توسط |۱۴۰۰-۸-۴ ۱۲:۳۴:۰۰ +۰۰:۰۰آبان ۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|