اثر شیب در زاویه واکنش برای مرکز هدف یا طلا یا فلزات میتواند موجب خطا در نقطه زنی شود و بازتاب ارسال و دریافت مغناطیس یا فرکانس در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید با ایجاد تعادل در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور فرکانسی یا آنتن نسبت به سطح شیب رعایت گردد و در صورتیکه جهت حرکت و نگهداشتن سرجستجوگر یا سنسور یا آنتن نسبت به زمین با تعادل موازی در خط مستقیم بدون در نظر گرفتن زاویه شیب زمین قرار بگیرد موجب میگردد که سیستم یابنده بتواند دقیق زیر خود را بدون زاویه شیب مورد ارزیابی در جهت تشخیص هدف یا منابع یا فلزات یا طلا قرار دهد و در صورتیکه زاویه سرجستجوگر یا سنسور یا انتن با زاویه شیب زمین یکی باشد جهت تشخیص در وضعیت اریب یا به جهت جلوتر از محدوده محل حرکت سرجستجوگر یا سنسور یا آنتن خواهد بود و موازی بصورت مستقیم نسبت به شیب سرجستجوگر یا آنتن یا سنسور قرار داده شود تشخیص مرکز هدف یا طلا یا فلز در نقطه زنی با شرایط صحیح به انجام خواهد رسید

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۴ ۱۱:۴۷:۲۱ +۰۰:۰۰مهر ۲۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|