مغناطیس مزاحم به ان دسته جریانات مغناطیسی یا میدان های مغناطیسی اطلاق میگردد که میتواند شرایط تشخیص فلزیاب یا رادار زمینی دستی را با خطا در تشخیص روبرو نماید یا از منابعی باشد که میدان مغناطیس با نیروی بالائی داشته و میزان بالائی شرایط یونی را در ان محدوده ایجاد نماید
فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس واکنش از خود نشان می دهد دچار خطا در تشخیص در وضعیت سیگنال مزاحم ذرات از میدان الکتریکی متضاد با هدف اصلی یا خواص مغناطیسی فلز مورد نظر میگردد
تشخیص جریانات حاصله از نیروی های منابع دیگر یا کانیها و رسوبات و سنگ ها و نمک و رطوبت در مدار فلزیاب یا رادار زمینی دستی به نسبت نوع تنظیمات قابل تشخیص و حذف میباشد که این شرایط در فلزیاب یا رادار زمینی دستی از فرکانسی قابل انجام است

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۴۸:۲۱ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|