در فلزیاب مغناطیسی ولتاژ شرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر را شکل می دهد و بار الکتریکی میدان مغناطیس با حالت فشار نیرو بر گرفته از ولتاژحرکت نموده
حرکت بار الکتریکی میدان مغناطیس در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج بین سرجستجوگر و زمین جابجا شده و زمانیکه سرجستجوگر با هدف یا فلز برخورد مینماید موجب بر هم خوردن میدان مغناطیس سرجستجوگر شده و تفاوت فاز برای مدار فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج ایجاد مینماید
البته اگر تغییرات در زمین دارای جریان مغناطیسی باشد نیز بر روی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج اثر نامطلوب گذاشته و باعث ایجاد فاز و تشخیص با خطا میگردد

توسط |۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۱:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۹|فلزیاب پالسی|