فلزیاب مغناطیسی در فاصله یا عمق کم تحت شرایط تغییرات فاز از وجود طلا قرار میگیرد و دلیل ان به هم خوردن جریان همگرائی میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی نسبت به وضعیت یک منبع ایجاد کننده تغییر جریان مثبت در فشار بار الکتریکی مربوط به میدان مغناطیس دوقطبی حاصل از ولتاژ در سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی است و برای همین در فاصله داشتن طلا از سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی عمل تفاوت فاز برای تشخیص بخصوص در روش حرکتی شکل نمیگیرد

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۹:۲۵ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|