در زمانیکه حرکت جریان میدان مغناطیسی سرجستجوگر به سمت اطراف یا زیر خود در روش حرکتی به انجام میرسد تغییرات و جابجائی یا فشار نیرو بار های الکتریکی یا میدان های مغناطیسی بر یکدیگر میتواند قدرت حرکت و نفوذ در عمق را کاهش داده و در حین حرکت جریان اولیه میدان مغناطیس یا بار های الکتریکی ارسال شده از وضعیت اصلی خود خارج شده و برگشت جریان مغناطیسی مورد نظر سرجستجوگر را نداشته و این تغییرات باعث خارج شدن تشخیص هدف یا فلزات از دید فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج در عمق گردد
توان یا میزان نیرو در سرجستجوگر برای ایجاد وضعیت تشخیص هدف توان اولیه خود را برای هم جهت شدن با میدان مغناطیس سر جستجوگر از دست می دهد و در این وضعیت تشخیص اهداف و فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد از دید فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القائی خارج میگردد

توسط |۱۴۰۰-۵-۲۵ ۱۴:۵۲:۵۸ +۰۰:۰۰مرداد ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|