باید در نظر داشت که در فلزیاب مغناطیسی در عمق کم یا فاصله کم در محدوده سرجستجوگرمیتوان توسط طلا تغییرات در جریان ولتاژ ایجاد نموده تا میدان مغناطیس در سرجستجوگر دچار تغییرات گردد
ولی برای عمق زیاد یا فاصله زیاد طلا چون حالت اهنربائی برای جذب بار الکتریکی از میدان مغناطیس سرجستجوگر را نداشته و خود شرایط بار الکتریکی موجود در سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی نیز با شرایط جاذبه زمین دچار همگرائی میگردد این توان را ندارد که بتواند بر روی یک فلز پارا مغناطیس مانند طلا در عمق اثر بگذارد تا طلا شرایط جهت مخالف را برای تغییر فاز ایجاد نمی نماید

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۵۶:۵۸ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|