فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا تی ار یا وی ال اف و ….. در زمین های متفاوت واکنش های گوناگون خواهد داشت و به دلیل تغییرات در نوع مواد معدنی و منابع در مناطق متفاوت شرایط مغناطیس و بار های الکتریکی و مقاومت زمین با هم تفاوت داشته و برای همین وضعیت ثبات و پاسخ در زمین های مختلف در فلزیاب مغناطیسی یکسان نمیباشد و تغییر لایه های زمین یا مواد معدنی و منابع میتواند در کار توان فلزیاب مغناطیسی اثر مستقیم بگذارد و زمین های آلوده توان تشخیص یابنده مغناطیسی را کاهش می هد و تنظیمات فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا تی ار یا وی ال اف و ….. در هر منطقه به دلیل بهره گیری از شرایط مغناطیس و تفاوت داشتن بارهای الکتریکی مناطق مختلف با یکدیگر یکسان نمیباشد و هر منطقه نیازمند تنظیمات مربوط به همان منطقه میباشد

توسط |۱۴۰۰-۷-۳ ۱۷:۰۴:۳۲ +۰۰:۰۰مهر ۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|