جریان تفکیک در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با عدد وی دی ای جداسازی خاص هر هدف یا فلز با عدد مربوط به همان فلز یا هدف یا طلا میباشد و تفکیک در فلزیاب فرکانسی با اصول رادار طبق شرایط عدد وی دی ای با ترشهولد سطح و حجم انجام میگردد و اگر چند فلز در کنار فلز مورد نظر یا طلا در کنار چند فلز باشد یابنده فرکانسی میتواند با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید و در صورتیکه در یک محدوده انواع فلزات یا منابع پراکنده باشد یا چند نوع فلز در محدوده جستجو وجود داشته باشد یابنده فرکانسی با تعادل در تشخیص انرژی خاص و تشعشع مربوط به همان هدف یا فلز یا طلا تعیین شده در عدد وی دی ای را میتواند تفکیک نماید و طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید این خصوصیات برای طلا یا فلزات در سطح و عمق یکسان است و سیستمهای فانکشن یا یون یاب یا مگنتومتر هیچکدام چنین خصوصیاتی برای تشخیص یا تفکیک یا جداسازی را برای اثبات توانائی در تفکیک ندارد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۴ ۱۶:۳۱:۳۴ +۰۰:۰۰مهر ۱۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب آنتنی|