در کار با فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای تشخیص مرکز هدف یا طلا یا فلز مورد نظر جهت جنوب و شمال مهم نمیباشد ولی برای مختصات یابی و تغییر عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در زمینه مشخص نموده یون یا مغناطیسی یا شرایط ایجاد کننده خطا و تشخیص دیواره خارجی و داخلی کاربرد دارد و در نظر گرفتن جنوب و شمال در مختصات یابی زمانی کاربرد دارد که محدوده و دیواره و شرایط هدف یا طلا یا فلز مشخص شده باشد و برای تعیین دقیق و جلوگیری از اشتباه درنقطه زنی از جهت جنوب و شمال بعد از تعیین مرکز هدف بهره برده میشود و زمانی میتوان بر روی سیستم یابنده فرکانسی موضوع جهت جنوب و شمال را مورد بررسی قرار داده که ان سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بتواند انواع فلزات و طلا و اهداف در زمان تمرین در عمق تشخیص داده و مشخص نماید تا بتوان به روش واکنش و پاسخ یا تفاوت شرایط را در ان محدوده آشنا شده تا بتوان از تجربیات بدست آمده در صحنه کار اصلی بهره برد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۹ ۱۷:۰۵:۵۳ +۰۰:۰۰مهر ۱۹ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|