رفع بحران نویز غیر ضروری که بازتاب با سرعت بالاتری را در صحنه کار ایجاد مینماید با شرایط تنظیماتی قابل تشخیص است که سرعت بازتاب را میتواند تشخیص دهد و این تنظیمات در وضعیت ماکروسکوپی اسپید ها SPEED مانند TRACK SPEED و RECOVERY SPEED و SAT SPEED و عمومی ترین این نوع تنظیمات که میکروسکوپی است و میزان سرعت را در انرژی فرکانس در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی مشخص مینماید تنظیمات ابعاد هدف یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در کنار تنظیمات تفکیک ادیت EDIT میباشد

توسط |۱۴۰۰-۳-۸ ۱۶:۵۸:۲۵ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|