فلزات یا منابع یا اهداف میتوانند شرایطی از سیگنال یا مغناطیس یا الکتریکی را از خود تابش نماید که شرایطی شبیه سیگنال طلا یا فلز مورد نظر باشد و کربن و سیلیکات آلومینیوم و کلسیم و منیزیم و سدیم و پتاسیم در کنار هم یا بصورت مجزا توده ای وضعیتی شبیه طلا یا فلزات با بار الکتریکی مثبت را بازتاب نماید و در اعداد وی دی ای برای تفکیک دسته اعداد پول تاپ وجود دارد که میتواند اهداف یا منابع شبیه طلا یا فلزات پوسیده را متفاوت جداسازی نماید و حتی با تعیین اعداد وی دی ای بر روی دیگر منابع یا فلزات و تغییر اعداد ترشهولد با اندازه متفاوت اپراتور یا کاربر میتواند اهداف یا فلزات یا منابع که شبیه طلا یا فلز مورد نظر میباشد را جداسازی نموده و تشخیص دهد و اینکه یک یابنده فرکانسی قدرت تفکیک را دارد از جریان فرکانس ان است ولی جداسازی آلیاژ در عدد وی دی ای به همراهی ترشهولد سطح و حجم شکل میگیرد و خاصیت یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم جداسازی و تفکیک طلا در عمق میباشد

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۸ ۰۵:۲۷:۰۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|