مغناطیس و جریان مغناطیسی در صحنه کار میتواند با وضعیت میدان الکتریکی بر یکدیگر فشار وارد نموده و یکی از میدان ها بر دیگری غالب یا ترکیب میگردد و عامل شکل گیری میدان الکترومغناطیس یا جریان الکترو مغناطیس خواهد شده که در صورت ترکیب وضعیت بار الکتریکی منفی بر میدان الکتریکی مثبت تضعیف شده باشد میتواند شرایط خاص از جریان تراکم مغناطیسی را پدید آورد و در همین صورت وضعیت یونی پر تراکم میتواند پدید آید که وضعیت برتری تراکم مغناطیسی یا تراکم یونی را ایجاد مینماید و هیچکدام این نقاط مربوط به هدف یا طلا یا فلزات نباشد و موجب ایجاد خطا در فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا یابنده گردد و از توانایی و برتری یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در این است که عدد خاص وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم را برای تفکیک و جداسازی نقاط پرتراکم مغناطیسی یا یونی را بصورت مجزا داشته و میتوان نقاط ایجاد کننده خطا از این منابع که خود را به جای هدف یا طلا یا فلز مورد نظر نشان میدهد مشخص نمود

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۱ ۱۶:۵۰:۴۵ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|