درست عمل نمودن با فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای تشخیص هدف یا طلا یا فلزات از مواردی است که اپراتور یا کاربر حتماً باید رعایت نماید تا بتواند شرایط تشخیص اهداف را بصورت جداگانه بدست آورد و اپراتور یا کاربر در حین عملیات متوجه شود که پاسخ ها یا واکنش ها از چه نوع منابع یا فلزات است و دانستن نوع تنظیمات نسبت به نوع اهداف و منابع یک عامل اصلی در جداسازی برای تشخیص جداگانه فلزات یا طلا یا منابع از یکدیگر است تا اپراتور یا کاربر بتواند تشخیص دهد در ان محدوده چه نوع هدف وجود دارد یا چه عاملی موجب واکنش سیستم یابنده به ان محدوده یا نقطه شده است و نوع تنظیمات در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای این است که اپراتور یا کاربر بتواند تشخیص اهداف جداگانه از هم را داشته باشد و یابنده های حرفه ای هر نوع تغییرات اطراف خود را مورد بررسی یا در دید خود قرار داده و نسبت به تنظیمات به ان هدف مورد نظر واکنش از خود نشان می دهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۹ ۱۷:۱۴:۳۹ +۰۰:۰۰مهر ۹ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|