منابع میتوانند جریانات مغناطیسی مربوط به خود را در اطراف خود منتشر نمایند و همین شرایط را فلزات و اهداف با جریان مغناطیس دارا هستند و اینگ ونه منابع یا فلزات که جریان مغناطیسی در اطراف خود ایجاد مینمایند و بر دیگر منابع میتوانند فشار وارده نموده و وضعیت تغییر یا تبدیل یا ترکیب را شکل دهند یا حالت فشار جریان مغناطیس بر یکدیگر را بصورت مکرر دارا باشند و این نوع جریانات میتواند موجب گردد که بعضی از منابع یا فلزات در ان محدوده شرایطی شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلزات را بازتاب نماید و موجب تشخیص خطا در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع مغناطیسی یا فرکانسی گردد و سیستمهای یابنده فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارا هستند اپراتور یا کاربر میتواند با تغییرات در تنظیمات ترشهولد سطح و حجم جریانات دیگر منابع و فلزات را بدست آورد یا عامل خطا را مشخص نماید زیرا هر عدد از تنظیمات ترشهولد سطح و حجم مربوط به یک اندازه خاص از تشعشع جریانات مغناطیسی و الکتریکی فلزات یا منابع یا طلا میباشد و با تعیین هر عدد از ترشهولد سطح و حجم به نسبت اعداد وی دی ای هدف یا دیگر اعداد وی دی ای میتوان شرایط گوناگون منابع و فلزات و اهداف یا طلا یا سنگ ها یا کانیها را بدست آورد و جداسازی ابعاد واقعی هدف مورد نظر یا طلا یا فلز اصلی را از منابع دیگر به انجام رساند تا تفکیک کامل گردد

توسط |۱۴۰۰-۸-۱۲ ۱۲:۳۶:۰۰ +۰۰:۰۰آبان ۱۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|