درست تنظیم نمودن و تشخیص دادن پاسخ اشتباه از صحیح در یابنده خود موجب مشخص نموده وضعیت هدف اصلی از دیگر منابع میگردد و توان جداسازی انواع فلزات و اهداف و طلا و ذرات مزاحم بستگی به نوع فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب دارد و در زمان تمرین در صحنه کار ایجاد فشار نیروهای مغناطیسی و فرکانسی پدید آید که موجب اختلاف در تشخیص از نقاطی گردد که در مراحل اولیه در ان نقطه طلا یا فلز برای تمرین قرار داده شده است و این نیز مانند وجود منابع با فشار بالاتر در صحنه کار اصلی است که آشنایی با چنین واکنش های در زمان تمرین میتواند اپراتور یا کاربر را با نحوه واکنش از منابع دیگر در صحنه کار آشنا نماید و در سیستمهای یابنده دارای تنظیمات برای تفکیک طلا یا انواع فلزات و اهداف اختیارات اپراتور یا کاربر برای نقطه زنی قابل کنترل است

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۷ ۱۲:۴۱:۰۰ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|