مهارت و تجربه کاربر در کار با فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب نقطه اطمینان در تشخیص پاسخ در صحنه کار میباشد و اپراتور یا کاربر آنقدر باید به نحوه کار خود اطمینان داشته باشد که با حرکت آنتن یا صدا حاصله یا تصویر اولیه مطمئن گردد که نوع حرکت آنتن یا صدا یا تصویرآشکار شده مربوط به هدف اصلی یا طلا یا فلز است یا متعلق به منابع دیگر است و باید اطمینان داشته باشد که تنظیمات صحیح است که بتوان به تکیه بر نوع تنظیمات وجود هدف یا منبع یا خطا در تشخیص را تایید نماید و مشخص نماید که هدف اصلی است یا خطا نموده است

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۴ ۱۶:۱۱:۱۲ +۰۰:۰۰مهر ۱۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|