همه منابع و فلزات و مواد معدنی دارا جریانات مغناطیسی و فرکانسی یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی و خصوصیات بار الکتریکی و الکترونی مربوط به مولکول خود میباشد و همه منابع و فلزات و مواد معدنی اثر بازتاب جریان الکترونی یا سیگنال خاص خود را در جابجائی ذرات الکتریکی دارا خواهد بود و این سیگنال ها در زمان جابجائی یا بازتاب میتواند وضعیتی را شکل دهد که موجب اختلال در تشخیص یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع مغناطیسی یا فرکانسی گردد و در نوع خوراکی یا استاتیکی عمل جابجائی ذرات بار الکتریکی بین منابع و دسته آنتن یا شاقول شکل میگیرد که این تعیین نوع اهداف متصل شده به خوراکی عمل مولکولیشن در استاتیک را دارا است ولی جریان عملی انرژی و تشعشع و خصوصیات مغناطیس شکل گرفته با ترکیب دقیق با خطوط منظم وجود ندارد و منابع دیگر که جریان بار الکتریکی با وضعی پر سرعت تری با جریان بالاتری را داشته باشد میتواند وضعیت یک منبع یا هدف مورد نظر را برای ردیاب خوراکی یا شاقولی ایجاد نماید و خطا در نویز ها یا پارازیت ها از منابع پر قدرت که مربوط به هدف اصلی نمی باشد شکل خواهد گرفت

توسط |۱۴۰۰-۸-۱۰ ۰۵:۴۰:۰۶ +۰۰:۰۰آبان ۱۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|