هر نوع یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در شرایط تشخیص واکنش خاص خود را برای مشخص نمودن نوع هدف یا طلا یا فلزات دارد و ان هم وابسته به تشخیص در نوع فرکانسی یا مغناطیسی ان یابنده است و نوع تنظیمات میتواند طرز کار یابنده را تعیین نماید و برای افزایش کیفیت در تشخیص اپراتور یا کاربر میتواند از تنظیمات مربوط به همان سیستم یابنده بهره ببرد و افزایش توان و قدرت هر یابنده با نوع طراحی مدار ان به نسبت عمق در نظر گرفته شده نیز ارتباط دارد و اپراتور یا کاربر با ترکیب تنظیمات برای تعیین بهترین شرایط میتواند افزایش کیفیت در یابنده را فراهم آورد و از هر سیستم یابنده باید در حد توان کاری ان توقع داشت و فراتر از ان عمقی که طراحی تعیین نموده است نمیتوان توقع یابنده پاسخ دهد و از یک سیستم یابنده مغناطیسی در حد توان خودش باید توقع داشت و برای تفکیک بهتر از یک سیستم یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم بهره برد و اپراتور یا کاربر اگر با طرز کار سیستم یابنده آشنایی کامل داشته باشد میتواند شرایط افزایش کیفیت در جداسازی را در صحنه کار اصلی شکل دهد تا بهترین موقعیت برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلزات فراهم گردد

توسط |۱۴۰۰-۸-۱۶ ۱۳:۴۱:۱۰ +۰۰:۰۰آبان ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|